PROJEKTI JES RRJETI I PËRFORCON SHKATHTËSITË PËR PUNËSIM

PROJEKTI JES RRJETI NDËRMJETËSON GJATË DIALOGUT PUBLIKO-PRIVAT I CILI DO TA PËRMIRËSOJË OFERTËN DHE KËRKESËN E FUQISË PUNËTORE NË NIVEL LOKAL

PROJEKTI JES RRJETI SIGURON MUNDËSI PËR ZHVILLIM PROFESIONAL TË VAZHDUESHËM PËR ARSIMTARËT NË SHKOLLAT E MESME

Mundësi për punësim

decoration

Education Development Center (EDC), branch office – Skopje, which is implementing USAID funded project “Youth Employability Skills Network”, announces an open call for printing of T-Shirts with...

Education Development Center – EDC, branch in Skopje,  that implements USAID’s Project „ Youth employability Skills Network„publishes a call for consulting services for design of a poster with a...